2022. gada 4. februārī spēkā stājās jaunais Trauksmes celšanas likums, kas palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

2022. gada 8. februārī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 96 "Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība" -  https://likumi.lv/ta/id/329840.

Trauksmes celšanas ziņojumu kompetentajai institūcijai var iesniegt ar elektroniskās formas starpniecību vai arī aizpildot veidlapu un sūtot to uz institūcijas trauksmes celšanas e-adresi, pa pastu vai iesniedzot klātienē. Iesnieguma formas pieejamas šeit.

Trauksmes celšanas iespējas Nacionālajā Kino centrā
Tel.: +371 6735 8878
E-pasts: trauksme@nkc.gov.lv

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv