Izsludināti konkursi

Kopš 2016. gada Kultūras ministrija mainījusi kārtību, kādā tiek organizētas un finansētas nacionālās balvas dažādās kultūras nozarēs, tāpēc Nacionālais Kino centrs (NKC) kā filmu nozares vadošā institūcija izsludina konkursu valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma filmu mākslas jomā – veikšanai. Konkurss tiek organizēts potenciālajiem Nacionālā filmu festivāla rīkotājiem, kam trīs gadu periodā (2020.-2022.) jānodrošina Latvijas filmu nozares darba rezultātu izvērtējums, veicinot Latvijas kino ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, mākslinieciskās kvalitātes atbalstīšanu un sabiedrības izpratni un interesi par filmu nozares sasniegumiem.

Pieteikumus konkursam var iesniegt pretendenti, kas atbilst šādiem nosacījumiem – Latvijā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, kas darbojas filmu nozarē ne mazāk kā divus gadus un ir piedalījies vismaz divu līdzvērtīgu kultūras jomas projektu koordinēšanā un īstenošanā pēdējo trīs gadu laikā.

Finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas Filmu nozare konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi 80 000 euro apmērā viena gada ietvaros.

Konkursa dokumenti līdz 2020. gada 6. aprīlim plkst. 12:00 jāiesniedz Nacionālajā Kino centrā.

Konkursa nolikums ir pieejams Nacionālā Kino centra mājaslapā un Nacionālā Kino centra birojā Peitavas ielā 10, Rīgā.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv