Konkursu rezultāti

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu  un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” un Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr.1627 “Nacionālā kino centra nolikums” 3.2. un 3.3.punktu, ņemot vērā Nacionālā kino centra izsludinātā konkursa rezultātus 2020. gada 7. maijā Nacionālais kino centrs ir noslēdzis līdzdarbības līgumu “Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma filmu mākslas jomā – veikšanu” par Nacionālā filmu festivāla “Lielais Kristaps” organizēšanu ar biedrību “Latvijas Kinematogrāfistu savienība”.