First Motionir Interreg – IV- B Baltijas jūras reģiona (BJR) projekts, kura mērķis ir sekmēt audiovizuālā sektora ilglaicīgu attīstību BJR. Projekts fokusējas uz jaunu digitālu risinājumu pielietojumu audiovizuālajā vidē.

First Motionpiedalās projekta partneri no astoņām BJR valstīm: Vācijas (vadošais partneris), Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Polijas, Norvēģijas un Zviedrijas.

Audiovizuālā industrija ir radošo industriju integrāla sastāvdaļa, kuru BJR raksturo strauja izaugsme un mazo, nelielo un mikro uzņēmumu dominējoša proporcija kopējā industrijas laukā. Attīstoties digitālajām tehnoloģijām, šie uzņēmumi pakļauti drastiskām izmaiņām. Nelielās kapacitātes dēļ, fragmentēto un bieži vien nelielo nacionālo tirgu dēļ uzņēmumi daudzkārt nespēj attīstīt inovatīvus biznesa risinājumus.
 
First Motion mērķis ir veidot holistisku projektu un attīstīt četras nozīmīgas audiovizuālās industrijas komponentes:
1)      Industrijas kapacitātes veicināšana/ tirgus attīstība;
2)      Institucionālās kapacitātes būvēšana/ industrijas politikas vadlīniju attīstība;
3)      Klasteru un reģionālā attīstība;
4)      Izglītība un apmācība.
 
Projekta sadarbības partneri ir trejādi- universitātes, industrijas un valsts pārvaldes pārstāvji, lai nodrošinātu nozīmīgus un paliekošus projekta rezultātus.
 
Darba uzdevums Industrijas kapacitātes veicināšana/ tirgus attīstība veido jaunus mediju formātus, attīsta efektīvas producēšanas metodes un ilgtspējīga industrijas atbalsta modeļus. Uzdevumu realizēs mazie un vidējie uzņēmumi (producējošās kompānijas) un valsts institūcijas, lai attīstītu inovāciju audiovizuālajā nozarē un nepieciešamos atbalsta mehānismus. Tiks apkopota pieredze un zināšanas par jaunajiem mediju tirgiem, kas savukārt tiks pielietota, lai veidotu BJR tiešsaistes tirgus un komunikāciju (online) platformu b2b (business to business/ komersants – komersantam) un b2c (business to consumer/ komersants – patērētājam) pielietojumam. Šī interaktīvā tiešsaistes platforma Baltic Universe (platformu veido Latvijas partneris) būs viena no galvenajiem projekta rezultātiem, un pēc projekta beigām tiks uzturēts kā pastāvīgs bezpeļņas interneta portāls. Projekta darbības laikā portālā tiks izvietoti projekta ietvaros producētie jaunie mediju formāti, kā arī citi audiovizuāli produkti, kas kalpos kā portāla apmeklētāja patēriņa tests.
 
Institucionālās kapacitātes būvēšana/ industrijas politikas vadlīniju attīstība: šī darba uzdevuma ietvaros visa projekta garumā iegūtās zināšanas un labā prakse tiks inkorporēta institūciju darbībā, atbalsta mehānismu veidošanā, politikas attīstībā, tādējādi sekmējot vienotību reģionālā audiovizuālās industrijas attīstībā.
 
Klasteru un reģionālās attīstības darba uzdevums pētīs esošās BJR audiovizuālo klasteru struktūras un attīstīs iespējamos labākos modeļus, realizēs tos un testēs reģionālā līmenī.
 
Izglītības un apmācības darba uzdevums attīstīs starptautisku maģistrantūras līmeņa programmu audiovizuālajos un jaunajos medijos, kā arī izveidos profesionālās apmācības Vasaras akadēmiju.
 
First Motion projekts apvienos dažādu audiovizuālās nozares kompetenču elementus, apvienojot tos vienā kopīgā veselumā, dodot iespēju projekta dalībniekiem izmantot visus projekta rezultātus, apkopotās zināšanas un labo praksi, pielietot tos katrā dalībvalstī, tādējādi veicinot visa Baltijas jūras reģiona attīstību.
 
 Latvijas puses galvenie ieguvumi un uzdevumi First Motion projektā:
1) Latvijas kompānija(s) izstrādā Baltic Universe digitālo interaktīvo satura izplatīšanas platformu, par labās prakses piemēru izmantojot projekta Latvijas filmas Latvijas bibliotēkās pieredzi;
2) Latvijas producenti piedalās inovatīvu programmu veidošanas semināros;
3) Latvijas producenti veido inovatīva rakstura audiovizuālas programmas, kas tiek izvietotas Baltic Universe platformā;
4) Projekta ietvaros Latvija atjauno un digitalizē aptuveni 100 minūtes Latvijas filmu mantojuma filmu;
5) Latvija iegūst „know – how” par radošu audiovizuālu klasteru veidošanu;
6) Latvijas iegūst izstrādātu maģistra programmu jaunajiem medijiem un digitālā satura veidošanai;
7) Latvija kā projekta dalībniece iegūst visus projekta rezultātus: pieredzi, izstrādātos dokumentus, secinājumus, programmas, u.t.t.
 
First Motion projektu Latvijā administrē Nacionālais Kino centrs.