Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departaments sagatavojis un nodevis sabiedriskajai apspriešanai projektu „Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam” un aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties projekta izstrādes procesā, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus.

Pamatnostādnes ir politikas ietvars, kas nodrošina kultūrpolitikas pēctecību un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam (NAP2027) noteikto mērķu un uzdevumu ieviešanu, tās izstrādātas, lai apstiprinātu vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu kultūrpolitikas jomā atbilstoši prioritātes „Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei” uzstādījumiem, mērķiem un uzdevumiem.

Projekta anotācijā teikts: „Pieaugošas globalizācijas un multikulturālisma apstākļos ir būtiski stiprināt Latvijas unikālās kultūras vērtības, kurās ir balstīts tautas identitātes kodols, un bagātināt Latvijas kultūrtelpu kā vēsturē sakņotu un mūsdienās novērtētu dažādu latviešu tautas pastāvēšanas elementu un artefaktu kopumu, ko veido latviešu valoda, kultūrvide, materiālā un nemateriālā kultūra, sociālā atmiņa un dzīvesveids. Ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes preambulā noteikto, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, par mērķi kultūrpolitikā 2021.-2027.gadam ir izvirzīta ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama kultūra cilvēka izaugsmei un nacionālas valsts attīstībai.”

Kultūrpolitikas virsmērķa īstenošanai pamatnostādnēs ir izvirzītas četras prioritātes:
# – kultūras resursu pieejamība visiem
# – sabiedrības līdzdalība kultūras procesos
# – kultūras nozaru ilgtspējīga attīstība
# – talantu ataudze un kultūras darbinieku profesionālā izaugsme.

Vairāk par projektu un par viedokļu iesniegšanu lasāms ŠEIT.