Šā gada 16. jūlijā spēkā stājas MK 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr.587 „Filmu klasifikācijas noteikumi”.

Šā gada 16. jūlijā spēkā stājas MK 2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr.587 „Filmu klasifikācijas noteikumi”.

Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.457 „Filmu klasifikācijas noteikumi” zaudēja spēku šā gada 1.jūlijā. 

Jaunpieņemtie noteikumi nosaka filmu klasifikācijas indeksus, to piešķiršanas kritērijus un kārtību, kādā filmu producenti vai izplatītāji klasificē Latvijas Republikas teritorijā izplatītās filmas. Filmu klasifikācijas indeksi (U, 7+, 12+, 16+, 18+) un to piešķiršanas kritēriji, salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, nemainās, tomēr jāņem vērā, ka ir precizēta kārtība, kādā filmas jāklasificē – noteikumu 5.punkts nosaka, ka filmas izplatītājam ir pienākums filmas klasifikācijas indeksu darīt zināmu filmas skatītājiem (patērētājiem) labi redzamā, saprotamā un nepārprotamā veidā (piemēram, norādot uz filmas ieraksta vai tā iepakojuma, izvietojot uz plakātiem un citiem filmas reklāmas un informācijas materiāliem, norādot pirms filmas demonstrēšanas vai pārraides vai tās laikā).
 
Noteikumu 6.punktā ietverts regulējums, kas nosaka, ka filmas, kas klasificētas ar filmas klasifikācijas indeksu 18+, aizliegts izplatīt personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Lai pārliecinātos par filmas skatītāja (patērētāja) vecumu, filmas izplatītājam ir pienākums pieprasīt, lai filmas skatītājs (patērētājs) uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pēc filmas izplatītāja vai kontroles iestādes pieprasījuma filmas skatītāja (patērētāja) pienākums ir apliecināt personas identitāti un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  
 
Jaunie noteikumi attiecināmi uz visām filmās, kas tiek izplatītas Latvijas teritorijā – publiski demonstrējot filmas, izplatot filmu ierakstus, kā arī pārraidot filmas televīzijas programmās un elektronisko sakaru tīklos.
 
Paredzēts, ka tuvākajā laikā tiks izstrādāti un pieņemti grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot administratīvo atbildību par filmu klasifikācijas regulējuma pārkāpumiem.