KONKURSS PILNMETRĀŽAS FILMU UN SERIĀLU VEIDOŠANAI darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi” ietvaros

Nacionālais kino centrs izsludina pilnmetrāžas filmu un seriālu veidošanas konkursu ar mērķi atbalstīt kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu Latvijas pilnmetrāžas filmu, kā arī oriģinālseriālu (daudzsēriju filmu) attīstīšanu un veidošanu. Uz atbalstu konkursa ietvaros var pretendēt filmas un seriāli, kuri tiek pabeigti (ir gatavi publiskai izrādīšanai) līdz 2023. gada 31. decembrim.

Konkursa izsludināšanas brīdī konkursa finansējums bija 5 820 000 EUR. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr.233 “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumos Nr. 95 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi” īstenošanas noteikumi” konkursa finansējums tika palielināts.

Pēc palielinājuma konkursa finansējums ir 6 234 897 EUR apmērā, ko veido REACT–EU finansējums un valsts budžeta līdzekļu piešķīrums.

Konkursā plānots piešķirt finansējumu vismaz 6 projektiem, tai skaitā vismaz 2 seriāliem un 2 filmām bērnu un/vai jauniešu auditorijai.

Pilnmetrāžas filma šī konkursa izpratnē ir filma, kuras ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm.

Seriāls šī nolikuma izpratnē ir daudzsēriju filma, kas atbilst vismaz vienam no sekojošiem nosacījumiem:
- spēlfilma vai dokumentālā filma ne mazāk kā 7 sērijās, kur katras sērijas garums ir ne mazāk kā 45 min.;
- spēlfilma vai dokumentālā filma bērnu un/vai jauniešu auditorijai ne mazāk kā 7 sērijās, kur katras sērijas garums ir ne mazāk kā 20 min.;
- animācijas filma ne mazāk kā 5 sērijās.

Konkursa atbalsts paredzēts tikai sarežģītu filmu izveidei. Filma uzskatāma par sarežģītu filmu, ja tā atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem: filmas teksts galvenokārt ir latviešu valodā; filmas pamatā ir jautājumi, kas saistīti ar zinātni, tai skaitā Latvijas ekoloģiju, sociālo, politisko vai ekonomisko vidi Latvijā; filmas pamatā ir Latvijas vēstures vai kultūras notikumi; izteikti mākslinieciska filma, kurā izmantotas eksperimentālas vai inovatīvas izteiksmes formas; filma paredzēta bērniem vai jauniešiem; filmas scenārija pamatā ir Latvijas literārs oriģināldarbs.

Konkursā nevar tikt iesniegti šādi projekti:

- projekti, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu projektā iekļautās filmas ražošanai vai pabeigšanai;
- starptautiski kopražojuma projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs;
- projekti, kuri saņēmuši Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projektā iekļautās filmas ražošanai;
- projekti, kuri saņēmuši ārvalstu publisko finansējumu projektā iekļauto filmu ražošanai;
- projekti, kuru ražošana ir uzsākta;
- projekti, kuru īstenošanai plānots piesaistīt, vai saņemts, citu publisko finansējumu (pašvaldību atbalsts, valsts atbalsts, Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums, pārrobežu sadarbības projektu finansējums u.c. šis uzskaitījums nav izsmeļošs );
- projekti, kurus plānots kopproducēt ar sabiedrisko mediju vai projekti, kuri saņēmuši sabiedriskā medija finansējumu.

Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami līdz šā gada 8. martam plkst.23:59 elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv

Grozījumu veikšanas laikā konkursa nolikumā tika labotas pārrakstīšanās kļūdas un precizēta Ekspertu padomes lēmumu pieņemšanas kārtība.

Lai detalizētāk iepazīstinātu iespējamos projektu iesniedzējus ar šī konkursa nosacījumiem, apstākļiem un procedūru, Nacionālais Kino centrs 9. februārī aicināja producentus un citus interesentus piedalīties zoom-formāta sarunā.

SARUNAS IERAKSTS

Papildus informācija par konkursu un projektu iesniegšanu:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

Baiba Erdmane, baiba.erdmane@nkc.gov.lv
67358859